Forskningsanslag

Forskningsanslag utdelas en gång per år till forskningsprojekt som Oskarfonden i samråd med prioriteringskommitén, tillsatt av medicinska fakultetsnämnden, finner intressanta och viktiga.

Anslag kan beviljas enskild forskare eller forskargrupp för forskningsprojekt inom området barn med funktionshinder eller andra kroniska sjukdomar. Forskningen ska vara inriktad på diagnostik, behandling eller förebyggande av handikapp eller framtida sjukdomar hos barn och ungdom. Forskning som bedrivs vid eller i samverkan med Umeå Universitet prioriteras. Projektbidrag kan beviljas samma projekt högst tre år i följd. Sista ansökningsdag är 25 oktober. Läs mer

2017 års anslag tilldelas sju olika projekt med 500.000 kr:

Inger Öhlund och medarbetare, 50.000 kr
“Nutritionsbehandlingen och tillväxt bland för tidigt födda barn i norra Sverige – hur påverkas deras kroppssammansättning.” 

Åsa Strinnholm och medarbetare, 50.000 kr
“Födoämnesöverkänslighet hos skolbarn med särskilt fokus på prevalens, livskvalitet och upplevelser vid dubbelblind placebokontrollerad födoämnesprovokation.”

Susanne Lindquist och medarbetare, 75.000 kr
“Bile salt-stimulated lipase: a novel target for treatment of inflammatory diseases.”

Christina West och medarbetare, 100.000 kr
“Effekter av synbiotika på tarmens mikroblom under första levnadsåret.”

Louise Rönnqvist och medarbetare, 100.000 kr
“Långsiktig effekt av en extrem prematur födelse: associationer mellan hjärnans struktur/funktion, rörelseorganisation och kognitiv förmåga vid 12-års ålder.”

Olof Sandström och medarbetare, 50.000 kr
“NORTHPOP – Predictors of Childhood Health and Disease.”

Torbjörn Lind och medarbetare, 75.000 kr
“OTIS – optimerad tilläggskoststudien.”