Forskningsanslag

Forskningsanslag utdelas en gång per år till forskningsprojekt som Oskarfonden i samråd med prioriteringskommitén, tillsatt av medicinska fakultetsnämnden, finner intressanta och viktiga.

Anslag kan beviljas enskild forskare eller forskargrupp för forskningsprojekt inom området barn med funktionshinder eller andra kroniska sjukdomar. Forskningen ska vara inriktad på diagnostik, behandling eller förebyggande av handikapp eller framtida sjukdomar hos barn och ungdom. Forskning som bedrivs vid eller i samverkan med Umeå Universitet prioriteras. Projektbidrag kan beviljas samma projekt högst tre år i följd. Sista ansökningsdag är 25 oktober. Läs mer

2022 års anslag tilldelas åtta olika projekt med totalt 500.000 kr:

Itay Zamir och medarbetare, 75.000 kr
“Neurofilament light(NFL) in serum as a prognostic biomarker for brain damage and later neurodevelopment in infants with birth asphyxia – a feasibility study.” 

Kotryna Simonyte och medarbetare, 75.000 kr
“Kortkedjiga fettsyror en funktionell avläsning för tarmmikrobiota.”

Pontus Challis, 75.000 kr
“Incidensen för NEC över ett decennium – en svensk populationsbaserad studie av extremprematura barn.”

Viktor Grut och medarbetare, 75.000 kr
“Riskfaktorer för multiple skleros – exponering under barn och ungdomsår.”

Inga Dennhag och medarbetare, 50.000 kr
“Developement of internet-based treatment for PTSD in adolescents.”

Cynthia Anticona och medarbetare, 50.000 kr
“Kariessjukdom hos barn med ätsvårigheter.”

Per Petersson och medarbetare, 50.000 kr
“Dysfunctions in memory networks following irradiation of the growing brain.”

Stina Bodén, 50.000 kr
“Diversitet i kost och tarmflora och kopplingen till allergiska sjukdomar hos barn.”